خدمات ارزش افزوده

تبلیغات فضای مجازی تبیان- زبان : گیلکی

زبان : گیلکی
تعداد 28

حذف از شروط
تصویر تبلیغات پیشواز جان قوربان - بهتاش نیکراه - متفرقه گیلکیعنوان : جان قوربان
کد تبلیغ : 29494
تاریخ : 1400/11/02
اثر : بهتاش نیکراه اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44131953
کد همراه اول : 11695
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : غزل گیلکی جنگل1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6465
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44139969
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : شیرجنگل خوس گیلان3
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6466
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44139964
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : شیرجنگل خوس گیلان1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6467
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44139962
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : شیرجنگل خوس گیلان4
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6468
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44139965
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : غزل گیلکی شال1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6469
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44139972
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : غزل به نیبه2
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6471
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44139967
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : پهلوان2
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6472
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44139958
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : درد دیل1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6473
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد همراه اول : 15758
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : پهلوان3
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6474
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد همراه اول : 15773
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : غزل گیلکی جنگل1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6475
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد همراه اول : 15768
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : شیرجنگل خوس گیلان3
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6476
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد همراه اول : 15779
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : شیرجنگل خوس گیلان1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6477
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد همراه اول : 15777
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : شیرجنگل خوس گیلان4
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6478
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد همراه اول : 15780
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : غزل گیلکی شال1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6479
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد همراه اول : 15774
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : غزل به نیبه2
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6481
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد همراه اول : 15766
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : پهلوان2
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6482
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد همراه اول : 15772
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : درد دیل1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6483
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد رایتل : 40011617
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : پهلوان3
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6484
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد رایتل : 40011632
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : غزل گیلکی جنگل1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6485
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد رایتل : 40011627
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : شیرجنگل خوس گیلان3
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6486
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد رایتل : 40011638
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : شیرجنگل خوس گیلان1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6487
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد رایتل : 40011636
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : شیرجنگل خوس گیلان4
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6488
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد رایتل : 40011639
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : غزل گیلکی شال1
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6489
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد رایتل : 40011633
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز زنده یاد شیون فومنی - شیون فومنی - متفرقه گیلکیعنوان پیشواز : غزل به نیبه2
عنوان تبلیغ : زنده یاد شیون فومنی
کد تبلیغ : 6491
تاریخ : 1400/04/02
اثر : شیون فومنی اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
کد رایتل : 40011625
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,228,341,323