خدمات ارزش افزوده

تبلیغات فضای مجازی تبیان- مناسبت : هفته وحدت

مناسبت : هفته وحدت
تعداد 22

حذف از شروط
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای انتخابات - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : رقابت سالم در انتخابات
عنوان تبلیغ : پیشوازهای انتخابات
کد تبلیغ : 6189
تاریخ : 1400/3/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4415125
کد همراه اول : 87116
کد رایتل : 4002095
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز میلاد پیامبر اکرم صل الله و امام صادق علیه السلام - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : هفته وحدت
عنوان تبلیغ : میلاد پیامبر اکرم صل الله و امام صادق علیه السلام
کد تبلیغ : 27015
تاریخ : 1400/08/04
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44131523
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز میلاد پیامبر اکرم صل الله و امام صادق علیه السلام - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : هفته وحدت
عنوان تبلیغ : میلاد پیامبر اکرم صل الله و امام صادق علیه السلام
کد تبلیغ : 27029
تاریخ : 1400/08/04
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد همراه اول : 94594
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز میلاد پیامبر اکرم صل الله و امام صادق علیه السلام - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : هفته وحدت
عنوان تبلیغ : میلاد پیامبر اکرم صل الله و امام صادق علیه السلام
کد تبلیغ : 27042
تاریخ : 1400/08/04
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد رایتل : 40010533
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز هفته وحدت - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان : هفته وحدت
کد تبلیغ : 26251
تاریخ : 1400/07/27
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44131523
کد همراه اول : 94594
کد رایتل : 40010533
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز اتحاد دنیای اسلام - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : مراتب اتحاد دنیای اسلام
عنوان تبلیغ : اتحاد دنیای اسلام
کد تبلیغ : 26740
تاریخ : 1400/07/27
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44131522
کد همراه اول : 95139
کد رایتل : 40010538
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز احساس عزت ملت ایران - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان : احساس عزت ملت ایران
کد تبلیغ : 26741
تاریخ : 1400/07/27
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4415122
کد همراه اول : 87062
کد رایتل : 4002092
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای هفته وحدت - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : احساس عزت ملت ایران
عنوان تبلیغ : پیشوازهای هفته وحدت
کد تبلیغ : 26242
تاریخ : 1400/07/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4415122
کد همراه اول : 87062
کد رایتل : 4002092
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای هفته وحدت - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : فائق آمدن بردشمنان
عنوان تبلیغ : پیشوازهای هفته وحدت
کد تبلیغ : 26243
تاریخ : 1400/07/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4415123
کد همراه اول : 87068
کد رایتل : 4002093
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای هفته وحدت - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : رقابت سالم در انتخابات
عنوان تبلیغ : پیشوازهای هفته وحدت
کد تبلیغ : 26244
تاریخ : 1400/07/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4415125
کد همراه اول : 87116
کد رایتل : 4002095
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای هفته وحدت - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : ناتوانی استکبار جهانی
عنوان تبلیغ : پیشوازهای هفته وحدت
کد تبلیغ : 26245
تاریخ : 1400/07/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4415124
کد همراه اول : 87103
کد رایتل : 4002094
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای هفته وحدت - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : هفته وحدت
عنوان تبلیغ : پیشوازهای هفته وحدت
کد تبلیغ : 26246
تاریخ : 1400/07/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44131523
کد همراه اول : 94594
کد رایتل : 40010533
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای هفته وحدت - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : عمل صالح
عنوان تبلیغ : پیشوازهای هفته وحدت
کد تبلیغ : 26247
تاریخ : 1400/07/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44131521
کد همراه اول : 94549
کد رایتل : 40010522
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای هفته وحدت - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : مراتب اتحاد دنیای اسلام
عنوان تبلیغ : پیشوازهای هفته وحدت
کد تبلیغ : 26248
تاریخ : 1400/07/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44131522
کد همراه اول : 95139
کد رایتل : 40010538
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای هفته وحدت - علی سهرابی فر - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : صلوات
عنوان تبلیغ : پیشوازهای هفته وحدت
کد تبلیغ : 26249
تاریخ : 1400/07/26
اثر : علی سهرابی فر اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44125401
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز انتخابات - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : رقابت سالم در انتخابات
عنوان تبلیغ : انتخابات
کد تبلیغ : 6494
تاریخ : 1400/03/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد همراه اول : 87116
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز انتخابات - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : رقابت سالم در انتخابات
عنوان تبلیغ : انتخابات
کد تبلیغ : 6505
تاریخ : 1400/03/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4415125
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای انتخابات - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : رقابت سالم در انتخابات
عنوان تبلیغ : پیشوازهای انتخابات
کد تبلیغ : 6032
تاریخ : 1400/03/26
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4415125
کد همراه اول : 87116
کد رایتل : 4002095
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز رقابت سالم در انتخابات - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان : رقابت سالم در انتخابات
کد تبلیغ : 6018
تاریخ : 1400/03/24
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4415125
کد همراه اول : 87116
کد رایتل : 4002095
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز 17 ربیع الاول - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : هفته وحدت
عنوان تبلیغ : 17 ربیع الاول
کد تبلیغ : 3913
تاریخ : 1399/08/12
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد رایتل : 40010533
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز 17 ربیع الاول - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : هفته وحدت
عنوان تبلیغ : 17 ربیع الاول
کد تبلیغ : 3918
تاریخ : 1399/08/12
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد همراه اول : 94594
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز 17 ربیع الاول - رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسیعنوان پیشواز : هفته وحدت
عنوان تبلیغ : 17 ربیع الاول
کد تبلیغ : 3927
تاریخ : 1399/08/12
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44131523
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,228,346,431