خدمات ارزش افزوده

تبلیغات فضای مجازی تبیان- مناسبت : عید قربان

مناسبت : عید قربان
تعداد 9

حذف از شروط
تصویر تبلیغات پیشواز عید قربان در کلام رهبر - رهبر معظم انقلاب - عید قربان فارسیعنوان : عید قربان در کلام رهبر
کد تبلیغ : 6712
تاریخ : 1400/04/29
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4412256
کد همراه اول : 81925
کد رایتل : 4001256
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عید سعید قربان - رهبر معظم انقلاب - عید قربان فارسیعنوان پیشواز : عید قربان در کلام رهبر
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عید سعید قربان
کد تبلیغ : 23919
تاریخ : 1400/04/28
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4412256
کد همراه اول : 81925
کد رایتل : 4001256
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عید سعید قربان - رهبر معظم انقلاب - عید قربان فارسیعنوان پیشواز : عید قربان در کلام رهبر
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عید سعید قربان
کد تبلیغ : 6690
تاریخ : 1400/04/28
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4412256
کد همراه اول : 81925
کد رایتل : 4001256
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز ذی الحجه - رهبر معظم انقلاب - عید قربان فارسیعنوان پیشواز : عید قربان در کلام رهبر
عنوان تبلیغ : ذی الحجه
کد تبلیغ : 6623
تاریخ : 1400/04/20
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد رایتل : 4001256
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز ذی الحجه - رهبر معظم انقلاب - عید قربان فارسیعنوان پیشواز : عید قربان در کلام رهبر
عنوان تبلیغ : ذی الحجه
کد تبلیغ : 6640
تاریخ : 1400/04/20
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد همراه اول : 81925
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز ذی الحجه - رهبر معظم انقلاب - عید قربان فارسیعنوان پیشواز : عید قربان در کلام رهبر
عنوان تبلیغ : ذی الحجه
کد تبلیغ : 6680
تاریخ : 1400/04/20
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4412256
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز حج،قربان و غدیر - رهبر معظم انقلاب - عید قربان فارسیعنوان پیشواز : عید قربان در کلام رهبر
عنوان تبلیغ : حج،قربان و غدیر
کد تبلیغ : 1411
تاریخ : 1399/05/06
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد همراه اول : 81925
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز حج،قربان و غدیر - رهبر معظم انقلاب - عید قربان فارسیعنوان پیشواز : عید قربان در کلام رهبر
عنوان تبلیغ : حج،قربان و غدیر
کد تبلیغ : 1422
تاریخ : 1399/05/05
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4412256
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز حج،قربان و غدیر - رهبر معظم انقلاب - عید قربان فارسیعنوان پیشواز : عید قربان در کلام رهبر
عنوان تبلیغ : حج،قربان و غدیر
کد تبلیغ : 1432
تاریخ : 1399/05/05
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد رایتل : 4001256
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,228,352,167