خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- دسته : شعر و سخن

دسته : شعر و سخن
تعداد 694 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : قواره ی رژیم صهیونیستی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4416862
کد همراه اول : 28753
کد رایـــتـــــــــــل : 4001323
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/01/04
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - روز جوان فارسی
            
عنوان : توصیه به جوانان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412050
کد همراه اول : 31683
کد رایـــتـــــــــــل : 4001227
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/05
تبلیغات : تعداد 8
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : تقوا یعنی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413618
کد همراه اول : 31681
کد رایـــتـــــــــــل : 4002167
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/20
تبلیغات : تعداد 7
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : یاد خدا
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413623
کد همراه اول : 31685
کد رایـــتـــــــــــل : 4002172
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/29
تبلیغات : تعداد 7
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : وظیفه امروز ما
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412428
کد همراه اول : 31684
کد رایـــتـــــــــــل : 4009037
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/10/12
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : در راه پیشرفت
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415943
کد همراه اول : 32856
کد رایـــتـــــــــــل : 4001316
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/03/21
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - هفته دفاع مقدس فارسی
            
عنوان : اعتقاد به شهادت
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412044
کد همراه اول : 31666
کد رایـــتـــــــــــل : 4001221
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/05
تبلیغات : تعداد 11
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : خدا با شماست
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415127
کد همراه اول : 87091
کد رایـــتـــــــــــل : 4002097
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/29
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : کار برای خدا
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414137
کد همراه اول : 87089
کد رایـــتـــــــــــل : 4002185
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/10
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : گشاده رو بودن مسولین
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412144
کد همراه اول : 31669
کد رایـــتـــــــــــل : 4001241
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/19
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : نیروی انتظامی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414135
کد همراه اول : 87109
کد رایـــتـــــــــــل : 4002183
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/10
تبلیغات : تعداد 4
رهبر معظم انقلاب - هفته دفاع مقدس فارسی
            
عنوان : عظمت ایران و شهدا
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412043
کد همراه اول : 31660
کد رایـــتـــــــــــل : 4001220
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/05
تبلیغات : تعداد 15
رهبر معظم انقلاب - روز جوان فارسی
            
عنوان : خطاب به جوانان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412139
کد همراه اول : 31675
کد رایـــتـــــــــــل : 4001236
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/19
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : در مقابله با تهاجم
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415535
کد همراه اول : 87056
کد رایـــتـــــــــــل : 4001314
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/01/19
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : بدون خشم
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4416652
کد همراه اول : 81918
کد رایـــتـــــــــــل : 400717
مناسبت : محرم اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/08/30
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : یکی از دو بهترین
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412142
کد همراه اول : 31686
کد رایـــتـــــــــــل : 4001239
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/19
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : عظمت زن در حجاب
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412026
کد همراه اول : 31659
کد رایـــتـــــــــــل : 4001211
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/06/29
تبلیغات : تعداد 4
رهبر معظم انقلاب - محرم فارسی
            
عنوان : دعای رهبر در محرم91
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4416785
کد همراه اول : 12022
کد رایـــتـــــــــــل : 400447
مناسبت : محرم اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/10/11
تبلیغات : تعداد 9
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : با قرآن خود را بسازید
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412886
کد همراه اول : 31661
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/12/10
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : اتکا جوانان به خود
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412255
کد همراه اول : 31667
کد رایـــتـــــــــــل : 4001255
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/08
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی
            
عنوان : درود به مردم ایران
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413509
کد همراه اول : 87060
کد رایـــتـــــــــــل : 4002157
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/03/29
تبلیغات : تعداد 4
رهبر معظم انقلاب - محرم فارسی
            
عنوان : رفتار امام حسین
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4417720
کد همراه اول : 12026
کد رایـــتـــــــــــل : 4007505
مناسبت : محرم اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/08/25
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : تهدیدی برای رژیم صهیونیسم
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414140
کد همراه اول : 87122
کد رایـــتـــــــــــل : 4002188
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/18
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : جوان و نیروی جوانی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412894
کد همراه اول : 31673
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/12/10
تبلیغات : تعداد 3
رهبر معظم انقلاب - هفته دفاع مقدس فارسی
            
عنوان : ما راینا الا جمیلا
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412046
کد همراه اول : 31676
کد رایـــتـــــــــــل : 4001223
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/05
تبلیغات : تعداد 4
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,252,692,340