خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- دسته : محلی

دسته : محلی
تعداد 660 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
سهیل حسین زهی - محرم بختیاری
            
عنوان : پرگل
اثر : سهیل حسین زهی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44134308
کد هفتگی ایرانسل : 44134292
کد همراه اول : 11720
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/03/03
تبلیغات : تعداد 2
عیسی همراز - متفرقه بلوچی
            
عنوان : دلنی پروشته
اثر : عیسی همراز اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44122009
کد هفتگی ایرانسل : 44122060
کد همراه اول : 26642
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بلوچی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/10
تبلیغات : تعداد 1
کوروش اسدپور - متفرقه بختیاری
            
عنوان : دی بلال
اثر : کوروش اسدپور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415730
کد همراه اول : 31955
کد رایـــتـــــــــــل : 4001845
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/02/01
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عیسی همراز
            
عنوان : بلوچستان1
اثر : عیسی همراز اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44122006
کد هفتگی ایرانسل : 44122057
کد همراه اول : 26639
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بلوچی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/10
محسن احمدی - متفرقه لری
            
عنوان : دردت من تیام
اثر : محسن احمدی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126016
کد هفتگی ایرانسل : 44118900
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : لری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/08/25
تبلیغات : تعداد 1
موسی خضرنژاد - متفرقه کردی
            
عنوان : عشقمی تو1
اثر : موسی خضرنژاد اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44129685
کد هفتگی ایرانسل : 44129713
کد همراه اول : 94143
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/05/15
تبلیغات : تعداد 1
موسی خضرنژاد - متفرقه کردی
            
عنوان : دیوانه خوم1
اثر : موسی خضرنژاد اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44133183
کد هفتگی ایرانسل : 44133167
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/12/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رضا کرمی
            
عنوان : روزگار
اثر : رضا کرمی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44143888
کد هفتگی ایرانسل : 44143873
کد همراه اول : 27523
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/11/17
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حاتم احمدی
            
عنوان : آنا1
اثر : حاتم احمدی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44133895
کد هفتگی ایرانسل : 44133871
کد همراه اول : 12831
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/02/07
ایمان کریوند - متفرقه بختیاری
            
عنوان : دل اشکنده2
اثر : ایمان کریوند اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44123093
کد هفتگی ایرانسل : 44123135
کد همراه اول : 94432
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/09/18
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عیسی همراز
            
عنوان : بلوچستان2
اثر : عیسی همراز اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44122007
کد هفتگی ایرانسل : 44122058
کد همراه اول : 26640
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بلوچی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/10
افشین بخشیان - متفرقه لری
            
عنوان : مصیبت یار 1
اثر : افشین بخشیان اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44117409
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : لری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/03/21
تبلیغات : تعداد 1
شمس آقاجری - متفرقه بختیاری
            
عنوان : دلم تنگه
اثر : شمس آقاجری اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415779
کد همراه اول : 31968
کد رایـــتـــــــــــل : 4001814
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/02/01
تبلیغات : تعداد 2
شمس آقاجری - متفرقه بختیاری
            
عنوان : سرگرونه وامو دی2
اثر : شمس آقاجری اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415785
کد همراه اول : 31974
کد رایـــتـــــــــــل : 4001820
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/02/01
تبلیغات : تعداد 2
رضا کرمی - متفرقه کردی
            
عنوان : آسمان کرمانشاه
اثر : رضا کرمی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44142557
کد هفتگی ایرانسل : 44142530
کد همراه اول : 19744
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/06/08
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عباس کمندی
            
عنوان : تو چاوت نه یشی2
اثر : عباس کمندی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415228
کد همراه اول : 33838
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/03
تبلیغات : تعداد 1
کوهیار بختیاری - متفرقه فارسی
            
عنوان : بریز هاشق
اثر : کوهیار بختیاری اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44112218
کد همراه اول : 76708
کد رایـــتـــــــــــل : 4004405
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/02/20
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کوروش اسدپور
            
عنوان : دی بلال.قطعه سوم
اثر : کوروش اسدپور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415732
کد همراه اول : 31957
کد رایـــتـــــــــــل : 4001847
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/02/01
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : کوروش اسدپور
            
عنوان : برافتو.قطعه دوم
اثر : کوروش اسدپور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415729
کد همراه اول : 31954
کد رایـــتـــــــــــل : 4001844
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : بختیاری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/02/01
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : اسماعیل پیرامون
            
عنوان : روزل خشو2
اثر : اسماعیل پیرامون اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132345
کد هفتگی ایرانسل : 44132328
کد همراه اول : 98839
کد رایـــتـــــــــــل : 40010689
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : لری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/28

            
عنوان : دی
اثر : دانیال هوشیاری اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126051
کد هفتگی ایرانسل : 44118847
مناسبت : میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
گویش : لری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/08/23
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عباس کمندی
            
عنوان : تو چاوت نه یشی3
اثر : عباس کمندی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415229
کد همراه اول : 33839
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/03
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سجاد رزمجو
            
عنوان : روزل گندم برون
اثر : سجاد رزمجو اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44129649
کد هفتگی ایرانسل : 44129663
کد همراه اول : 97233
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : لری اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/05/09
رضا کرمی - متفرقه کردی
            
عنوان : دلتنگی
اثر : رضا کرمی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44143532
کد هفتگی ایرانسل : 44143497
کد همراه اول : 30422
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1400/09/28
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جهانبخش کردی
            
عنوان : آه و واویلا
اثر : جهانبخش کردی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 441831
کد همراه اول : 70081
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : کردی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1388/11/12
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,252,693,331