خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- مناسبت : هفته وحدت

مناسبت : هفته وحدت
تعداد 8 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسی
            
عنوان : احساس عزت ملت ایران
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415122
کد همراه اول : 87062
کد رایـــتـــــــــــل : 9143
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : فائق آمدن بردشمنان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415123
کد همراه اول : 87068
کد رایـــتـــــــــــل : 9145
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 2
رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسی
            
عنوان : رقابت سالم در انتخابات
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415125
کد همراه اول : 87116
کد رایـــتـــــــــــل : 9149
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : ناتوانی استکبار جهانی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4415124
کد همراه اول : 87103
کد رایـــتـــــــــــل : 9147
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/11/15
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : عمل صالح
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131521
کد هفتگی ایرانسل : 44131496
کد همراه اول : 94549
کد رایـــتـــــــــــل : 27513
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 2
رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسی
            
عنوان : هفته وحدت
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131523
کد هفتگی ایرانسل : 44131497
کد همراه اول : 94594
کد رایـــتـــــــــــل : 27535
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 9
رهبر معظم انقلاب - هفته وحدت فارسی
            
عنوان : مراتب اتحاد دنیای اسلام
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44131522
کد هفتگی ایرانسل : 44131499
کد همراه اول : 95139
کد رایـــتـــــــــــل : 27545
دسته : سخنان اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/09/10
تبلیغات : تعداد 3

            
عنوان : صلوات
اثر : علی سهرابی فر اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44125401
کد هفتگی ایرانسل : 44119105
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/09/18
تبلیغات : تعداد 2
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,400,811,950