خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- مناسبت : شهادت سردار سلیمانی

مناسبت : شهادت سردار سلیمانی
تعداد 90 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : مهدی رسولی
            
عنوان : مادر غمخوار
اثر : مهدی رسولی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44138272
کد هفتگی ایرانسل : 44138256
کد همراه اول : 11351
کد رایـــتـــــــــــل : 40011162
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/04/19
رهبر معظم انقلاب - شهادت سردار سلیمانی فارسی
            
عنوان : خصوصیات شهیدسلیمانی1
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132311
کد هفتگی ایرانسل : 44132298
کد همراه اول : 98764
کد رایـــتـــــــــــل : 40010547
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/23
تبلیغات : تعداد 9
رهبر معظم انقلاب - شهادت سردار سلیمانی فارسی
            
عنوان : شهادت او
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132314
کد هفتگی ایرانسل : 44132295
کد همراه اول : 98776
کد رایـــتـــــــــــل : 40010558
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/23
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : یک نمونه تدبیر
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132315
کد هفتگی ایرانسل : 44132296
کد همراه اول : 98777
کد رایـــتـــــــــــل : 40010559
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/23
رهبر معظم انقلاب - شهادت سردار سلیمانی فارسی
            
عنوان : خصوصیات شهیدسلیمانی2
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132309
کد هفتگی ایرانسل : 44132291
کد همراه اول : 98762
کد رایـــتـــــــــــل : 40010545
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/23
تبلیغات : تعداد 2
رهبر معظم انقلاب - شهادت سردار سلیمانی فارسی
            
عنوان : برکات شهادت عظیم
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132310
کد هفتگی ایرانسل : 44132292
کد همراه اول : 98763
کد رایـــتـــــــــــل : 40010546
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/23
تبلیغات : تعداد 4
رهبر معظم انقلاب - شهادت سردار سلیمانی فارسی
            
عنوان : خصوصیات شهیدسلیمانی3
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132312
کد هفتگی ایرانسل : 44132293
کد همراه اول : 98768
کد رایـــتـــــــــــل : 40010560
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/23
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : وَ مَکَروا وَ مَکَرَ اللهُ
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132558
کد هفتگی ایرانسل : 44132542
کد همراه اول : 10240
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/11/12
رهبر معظم انقلاب - شهادت سردار سلیمانی فارسی
            
عنوان : لبنان و حاج قاسم
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132313
کد هفتگی ایرانسل : 44132294
کد همراه اول : 98772
کد رایـــتـــــــــــل : 40010554
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/23
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه نجم الثاقب
            
عنوان : خداحافظ سردار1
اثر : گروه نجم الثاقب اضافه به شروط
کد همراه اول : 98935
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/11/06
تبلیغات : تعداد 7
محمدرضا کرد - شهادت سردار سلیمانی کردی
            
عنوان : سردار دلها1
اثر : محمدرضا کرد اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44139918
کد هفتگی ایرانسل : 44139886
کد همراه اول : 15546
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/20
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : روح الله گودرزی
            
عنوان : سردار آسمونی2
اثر : روح الله گودرزی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44139988
کد هفتگی ایرانسل : 44139987
کد همراه اول : 15750
تاریخ ارائه : 1399/10/01
تبلیغات : تعداد 1
مهدی رسولی - شهادت سردار سلیمانی فارسی
            
عنوان : ملک سلیمانی
اثر : مهدی رسولی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44138270
کد هفتگی ایرانسل : 44138254
کد همراه اول : 11355
کد رایـــتـــــــــــل : 40011166
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/04/19
تبلیغات : تعداد 8
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : مهدی رسولی
            
عنوان : لشکر صاحب الزمان
اثر : مهدی رسولی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44138271
کد هفتگی ایرانسل : 44138255
کد همراه اول : 11349
کد رایـــتـــــــــــل : 40011160
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/04/19
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : مهدی رسولی
            
عنوان : ته خوشبختی
اثر : مهدی رسولی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44138269
کد هفتگی ایرانسل : 44138253
کد همراه اول : 11365
کد رایـــتـــــــــــل : 40011175
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/04/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علی اسدیان
            
عنوان : سردار4
اثر : علی اسدیان اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44138535
کد هفتگی ایرانسل : 44138521
کد همراه اول : 13143
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/07/05
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : رسوایی دولت بی آبرو آمریکا
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132556
کد هفتگی ایرانسل : 44132540
کد همراه اول : 10237
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/11/12
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : ملت ایران نشان داد
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132555
کد هفتگی ایرانسل : 44132539
کد همراه اول : 10235
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/11/12
رهبر معظم انقلاب - شهادت سردار سلیمانی فارسی
            
عنوان : شهید ابومهدی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132308
کد هفتگی ایرانسل : 44132290
کد همراه اول : 98761
کد رایـــتـــــــــــل : 40010544
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/23
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : گروه نجم الثاقب
            
عنوان : خداحافظ سردار2
اثر : گروه نجم الثاقب اضافه به شروط
کد همراه اول : 98936
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/11/06
تبلیغات : تعداد 1
محمدرضا کرد - شهادت سردار سلیمانی کردی
            
عنوان : سردار دلها2
اثر : محمدرضا کرد اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44139919
کد هفتگی ایرانسل : 44139887
کد همراه اول : 15547
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/20
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : فریب خوردگان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132553
کد هفتگی ایرانسل : 44132537
کد همراه اول : 10230
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/11/12
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : روح الله گودرزی
            
عنوان : سردار آسمون2
اثر : روح الله گودرزی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44139680
کد همراه اول : 15750
تاریخ ارائه : 1399/10/22
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علی اسدیان
            
عنوان : سردار1
اثر : علی اسدیان اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44138532
کد هفتگی ایرانسل : 44138518
کد همراه اول : 13140
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/07/05
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : محمدرضا کرد
            
عنوان : سردار دلها3
اثر : محمدرضا کرد اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44139920
کد هفتگی ایرانسل : 44139888
کد همراه اول : 15548
گویش : کردی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/20
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,228,353,148