خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- صاحب اثر : رهبر معظم انقلاب- مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن

صاحب اثر : رهبر معظم انقلاب

مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن
تعداد 10 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : سوره حمد و توحید رهبری
کد ایرانـســــل : 4413200
کد همراه اول : 62846
کد رایـــتـــــــــــل : 4001275
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : سوره شمس.رهبری
کد ایرانـســــل : 4413194
کد همراه اول : 62868
کد رایـــتـــــــــــل : 4001270
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
رهبر معظم انقلاب - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسی
            
عنوان : سوره اعلی.رهبری
کد ایرانـســــل : 4413195
کد همراه اول : 62811
کد رایـــتـــــــــــل : 4001271
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : سوره جمعه.رهبری.آیات1تا5
کد ایرانـســــل : 4413197
کد همراه اول : 62849
کد رایـــتـــــــــــل : 4001299
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
رهبر معظم انقلاب - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسی
            
عنوان : سوره تین.رهبری
کد ایرانـســــل : 4413192
کد همراه اول : 62878
کد رایـــتـــــــــــل : 4001268
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : سوره توحیدوهمزه .رهبری
کد ایرانـســــل : 4413196
کد همراه اول : 62877
کد رایـــتـــــــــــل : 4001272
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : سوره قارعه.رهبری
کد ایرانـســــل : 4413191
کد همراه اول : 62840
کد رایـــتـــــــــــل : 4001267
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : سوره جمعه آیات 9تاآخر
کد ایرانـســــل : 4413198
کد همراه اول : 62848
کد رایـــتـــــــــــل : 4001273
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : سوره عادیات.رهبری
کد ایرانـســــل : 4413193
کد همراه اول : 62817
کد رایـــتـــــــــــل : 4001269
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : سوره جمعه.آیات6تا8
کد ایرانـســــل : 4413199
کد همراه اول : 62847
کد رایـــتـــــــــــل : 4001274
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,128,581,510