خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- مناسبت : روز جوان

مناسبت : روز جوان
تعداد 13 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
رهبر معظم انقلاب - روز جوان فارسی
            
عنوان : توصیه به جوانان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412050
کد همراه اول : 31683
کد رایـــتـــــــــــل : 4001227
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/05
تبلیغات : تعداد 8
رهبر معظم انقلاب - روز جوان فارسی
            
عنوان : خطاب به جوانان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412139
کد همراه اول : 31675
کد رایـــتـــــــــــل : 4001236
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/19
تبلیغات : تعداد 7
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : اتکا جوانان به خود
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412255
کد همراه اول : 31667
کد رایـــتـــــــــــل : 4001255
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/09/08
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : جوان و نیروی جوانی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412894
کد همراه اول : 31673
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/12/10
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : جوانان خودتان را بسازید
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414496
کد رایـــتـــــــــــل : 4002082
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/08/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : جوان مسلمان ایرانی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412138
کد همراه اول : 83159
کد رایـــتـــــــــــل : 4001235
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/19
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : جوان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4412137
کد همراه اول : 87087
کد رایـــتـــــــــــل : 4001234
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/08/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : جوانان انقلابی امروز
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413514
کد رایـــتـــــــــــل : 4002162
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/03/29
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : جوانان مبارزه کنید
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414497
کد همراه اول : 87088
کد رایـــتـــــــــــل : 4002083
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/08/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : تدین جوانان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413100
کد رایـــتـــــــــــل : 4002064
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : حضور جوانان امروزی
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4414495
کد همراه اول : 87084
کد رایـــتـــــــــــل : 4002081
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/08/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : نجات بشر به برکت اسلام
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413619
کد همراه اول : 87107
کد رایـــتـــــــــــل : 4002168
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/20
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : خودجوش باشید
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44129010
کد هفتگی ایرانسل : 44129063
کد همراه اول : 58396
کد رایـــتـــــــــــل : 40010311
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/04/15
تبلیغات : تعداد 4
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,228,344,164