سامانه فرهنگی

به نام خدا

« سامانه خدمات تلفن همراه و تبلت ، در سال1400   آغاز به فعالیت نمود 

و نرم افزارهای زیر را تهیه نمود :

1- قرآن

2- مفاتیح الجنان

موبایل : -092032087811

سامانه فرهنگی
مراجعه: 66,946,354