خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : از دین به جای حلم تفاخر گرفت - اثر: حاج سید مهدی میرداماد

حاج سید مهدی میرداماداز دین به جای حلم تفاخر گرفت
                  تعداد استفاده : 1722
مناجات
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,921,491