خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 17 خرداد - تحریم هر گونه ارتباط با رژیم صهیونیستی از جانب امام خمینی (ره) (1346 ش)

17 خرداد

تحریم هر گونه ارتباط با رژیم صهیونیستی از جانب امام خمینی (ره) (1346 ش)لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 88,242,724