خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 25 جمادی الثانی - مرگ طاهر بن حسین (207 ق)

25 جمادی الثانی

مرگ طاهر بن حسین (207 ق)

طاهر بن حسین از سرداران هارون الرشید و فرزندش مأمون عباسی بود و در بسیاری از جنگ ها به نفع عباسیان شمشیر زد و سپاهیان عباسی را به پیروزی رسانید.
او در منازعه بین مأمون و امین (دو فرزند هارون الرشید) در به دست آوردن خلافت، جانب مأمون را گرفت و او را در این راه یاری داد.
مأمون، وی را به فرماندهی سپاه خود منصوب و در رأس لشکریان بی شماری از خراسان به سوی عراق گسیل داشت.
طاهر بن حسین پس از جنگ های زیاد، بر سپاهیان امین پیروز و شهر بغداد و تمامی مناطق تحت سیطره وی را تصرف کرد.
اما مدتی بعد، از سوی امین برکنار و حسن بن سهل به جای وی به فرماندهی اعظم عراق منصوب گردید.
(1) به هر روی، این سردار نام آشنای عباسی در بیست و پنجم جمادی الثانی، سال 207 قمری و در عصر خلافت مأمون عباسی وفات یافت.
قاضی وقت بغداد، یعنی یحیی بن اکثم از جانب مأمون، به رقه رفت و خبر درگذشت طاهر بن حسین را به فرزندش عبدالله بن طاهر رسانید و از جانب مأمون، وی را تسلیت گفت.
هم چنین وی را به خاطر منصوب شدن به امارت و حکومت "رقه" از جانب مأمون تبریک گفت.
(2) 1- تاریخ الطبری، ج7، ص 117 2- البدایة و النهایة (ابن کثیر)، ج10، ص 266


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 1,620,963