خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 12 فروردین - روز جمهورى اسلامى ایران

12 فروردین

روز جمهورى اسلامى ایران

12 فروردين 1358، روز اعلام نتايج همه پرسی‌ در مورد نوع حکومت پس از انقلاب اسلامی‌ بود که طی‌ آن 2/98 درصد مردم ايران به "جمهوری‌ اسلامی‌" رای‌ آری‌ دادند.
مردم ايران اسلامی‌ اگرچه در طول مبارزات انقلابی‌ خود شعار استقلال ، آزادی‌ ، جمهوری‌ اسلامی‌ را در سرلوحه شعارهای‌ خود قرار داده بودند و به اين ترتيب با فريادهای‌ خود اجماع قاطع خود را در مورد جمهوری‌ اسلامی‌ اعلام کرده بودند اما جهت تثبيت ثمره مبارزات اسلامی‌ خود در روزهای‌ دهم و يازدهم فروردين 58 با حضور در پای‌ صندوق های‌ رای‌ به "جمهوری‌ اسلامی‌" رای‌ قاطعی‌ دادند.


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,032,212