خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره مدبر - حفص از عاصم - اثر: شیخ ابوبکر الشاطری

شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره مدبر - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 362
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
موضوع : 74 - مدثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,945,713